Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A MAI Független Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban MAI Kft.) a MAI Central Eastern Europe Insurance Brokers Közép- és Kelet-Európa legnagyobb független biztosítási és viszontbiztosítási alkusz hálózatának első tagvállalata. Segít megismerni a regionális gazdasági és jogi lehetőségeket és széleskörű szolgáltatásaival speciális területeken összehangolja az ügyfelek és biztosítók közötti együttműködést.

A MAI Kft. (székhely: 1036 Budapest Perc u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-071667) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal, hogy tevékenységével kapcsolatosan mindenben megfelel a jelen szabályzatban, a mindenkor hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezésiben leírtaknak.
Jelen tájékoztató a MAI Kft. adatfelhasználásra, adatkezelésre és továbbításra vonatkozó irányelveit tartalmazza. Csak a személyes adatok kezelésre vonatkozik, nem terjed ki a jogi személyek adatainak kezelésére. Ezen tájékoztató nem vonatkozik harmadik személyek adatkezelésére, különösen azon biztosítókéra, amelyek biztosítását a MAI Kft. közvetíti.

A MAI Kft. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmét, ügyfelei adatai védelmében hozott önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A MAI Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden intézkedést megtesz, hogy az adatok biztonságát garantálja.
A tájékoztató folyamatosan elérhető a MAI Kft. székhelyén, illetőleg a társaság által üzemeltetett honalapon, a www.mai-cee.hu/adatkezeles címen.

Irányadó jogszabályok

A MAI Kft. tevékenységét a magyar jogszabályok alapján végzi. Adatkezelés szempontjából az alábbiak az irányadó jogszabályok (elérhetőek a http://net.jogtar.hu címen):
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
– 2014. évi LXXXVIII. törvény- a biztosítási tevékenységről (Bit.)
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
– 2000. évi C. törvény- a számviteli törvény
– EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. rendelete („GDPR”) „Általános Adatvédelmi Rendelet”

Fogalmi meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Azon társaság, aki a személyes adatokat begyűjti, tárolja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

GDPR: az EU Általános Adatvédelmi Rendelete;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatbiztonság

A MAI Kft. védi az általa kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
A MAI Kft., illetőleg az igénybevett adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

A számítógépes hálózaton tárolt adatok
A MAI Kft. a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból heti rendszerességgel mentést végez. A mentés az adatállományra vonatkozik, és külső meghajtón történik. A lementett adatokat tároló mágneses adathordozót az erre a célra elkülönített helységben tárolja.
Vírusvédelem: A biztosítási titkot képező adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik.
Hozzáférés védelem: A MAI Kft. hálózatán kezelt biztosítási titkot képező adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval biztosítja.
Hálózati védelem: A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.
Fizikai védelem: A szerverszobába kizárólag az arra feljogosítottak léphetnek be. A jogosulatlan bejutást a helyiségek zárva tartásával biztosítjuk. A központi szerverek elhelyezését szolgáló helyiséget korszerű tűz- és vagyonvédelmi jelzőrendszerrel elláttuk.

Papír alapú adatkezelések
Ezen adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket foganatosítottuk:
Tűz- és vagyonvédelem: Az iratokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tároljuk.
Hozzáférés védelem: A kezelt iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, valamint azok vezetői férhetnek hozzá.

1. BIZTOSÍTÁSI BRÓKERI TEVÉKENYSÉG KAPCSÁN LÉTREJÖTT ADATOK KEZELÉSE

A MAI Kft. által közvetített biztosítási termékek a társasággal alkalmazásban és szerződéses viszonyban álló közvetítői hálózaton keresztül vehetők igénybe.
A MAI Kft. azon természetes személyek adatait kezeli, akiknek adataihoz alkuszi megbízás alapján nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban hozzájut. Elsősorban azon személyek adatait, akikkel ügyfél kapcsolat alakult ki, vagy adataik megadásával kapcsolatba kívánnak lépni a MAI Kft-vel. Illetve azon természetes személyek adatát, akik a biztosítási jogviszonyban érintettek, mint például a biztosított és kedvezményezett.
A biztosításközvetítő a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, a biztosítás fenntartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
Egészségügyi adat esetén az adatkezelés célja: Biztosítási szerződések megkötéshez, fenntartásához szükséges kockázat-elbírálás elősegítése, kárrendezési igénybejelentéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása.
Ettől a céloktól eltérő célból végzett adatkezelést a MAI Kft. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Adatkezelés jogalapja

A MAI Kft., biztosítási titkot képező adatokat – ideértve az ügyfelei személyes adatait is – az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás alapján kezel.
Amennyiben az érintett a MAI Kft-vel szerződést köt, a hozzájárulását megadja mindazon adatok kezeléséhez, amelyek a szerződés végrehajtásához szükségesek.

Egészségügyi adat kezelése esetén az adatkezelés jogalapja: Az egészségügyi, illetve egyéb különleges adatok kezeléséhez az érintett a hozzájárulását írásban, az adatkezelési tájékozató elfogadásával egyidejűleg adja meg.
Amennyiben Ön más személyre vonatkozó információt oszt meg velünk, Ön vállalja, hogy a másik személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait kezeljük és beszerzi az ehhez szükséges hozzájárulását.
A természetes személyek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat az ilyen jellegű adatkezeléshez. Ugyanakkor ez meggátolhatja a MAI Kft-t a további szolgáltatásnyújtásban. Továbbá, ha egy természetes személy visszavonja hozzájárulását ahhoz, hogy a Biztosítótársaság vagy a Viszontbiztosító társaság kezelje a személyes adatainak különleges kategóriáit és Bűnügyi nyilvántartási adatait, ennek következtében lehetséges, hogy a biztosítási fedezetet nem fogják tudni a továbbiakban biztosítani.

Kezelt személyes adatok köre

Születési név, születési hely, idő, neme, anyja neve, állandó lakcíme, levelezési címe, állampolgársága, telefonszám, mobiltelefonszám, céges telefonszám, azonosító okmány száma, kiállítási és lejárati dátuma, vezetői engedély száma, kiállítás és lejárat dátuma, bankszámlaszám, bankszámlavezető pénzintézet neve, halál időpontja, email cím, lakcím igazolvány száma, kiállítás és lejárat dátuma, útlevél száma, kiállítás és lejárat dátuma, adóazonosító, TAJ szám, foglalkozás, munkahelyi beosztás, dohányzási szokás, egyészségügyi állapotra vonatkozó adatok, sporttevékenységre vonatkozó adatok, kárelőzményre vonatkozó adatok.

Érintettek kategóriái: Biztosítási szerződés szerződője/biztosítottja/kedvezményezettje/károsultja/ ajánlattevője.

Adatok forrása

A MAI Kft. az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Vállalati biztosítások esetében az érintett munkaadójától is érkezhet személyes adat.
Az adatfelvétel biztosításközvetítői tevékenység ellátásában közreműködő megbízotton keresztül is történhet, aki lehet belföldi, vagy külföldi személy (EGT országokon kívüli ország) is.
Más forrásból történő adatfelvétel: A MAI Kft. adatokat más forrásból kizárólag akkor vesz át, ha erre törvényi felhatalmazása van. Az adatfelvételről a MAI Kft. tájékoztatja az ügyfeleket.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre

A kezelt adatokat a MAI Kft. valamennyi alkalmazottja és megbízottja megismerheti, aki a MAI Kft. nevében vagy érdekében adatkezelést végez, és akinek munkakörük, feladatkörük ellátásához ez szükséges. Az ilyen módon megszerzett és megismert adatok a Bit.135.§(3). bekezdése alapján biztosítási titoknak minősülnek, ezért titoktartási kötelezettség terheli a megismerésére jogosult személyek körét.
A MAI Kft. biztosításközvetítői feladatokat ellátó megbízottai csak azon biztosítási titkot képező adatokhoz (ideértve a személyes adatokat is) jogosultak hozzáférni, amelyek az általuk közvetített biztosítási szerződésekkel összefüggésben került a birtokukba.

Adattovábbítás

A MAI Kft. az Ön adatait a meghatározott cél érdekében a kiválasztott Biztosító társaságoknak, illetve a kárrendezés szempontjából releváns Biztosító társaság, illetve annak megbízott kárszakértője részére továbbítja.
Adatot a MAI Kft. a biztosításközvetítői tevékenység ellátásában közreműködő megbízott részére is továbbíthatja.
A MAI Kft. személyes adatot nem továbbít cégcsoporton belül, csak amennyiben Ön ehhez írásban hozzájárul.

A személyes adatok határon átnyúló továbbítása

Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) tagállamába irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
A MAI Kft. nemzetközi kapcsolatai révén eljut a legjelentősebb biztosítási piacokra nemcsak Európában, de világszerte egyaránt.
Fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy a MAI Kft. továbbíthat személyes adatokat EGT-n kívüli országokba, illetve engedélyezi a személyes adatokhoz való hozzáférést ezen országokból abban az esetben, ha szerződési kötelem ezt indokolja és feltétlenül szükségessé teszi. Ezeknek az országoknak az adatvédelmi szabályozása nem minden esetben biztosít a személyes adatok tekintetében olyan szintű védelmet, mint az EGT-n belül.
Fentiek alapján személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthatunk, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a törvényben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Adatfeldolgozás

A MAI Kft. az adatokat saját informatikai szerverein tárolja, azonban a tarifáló programokban létrejött szerződések esetén a biztosítók felé történő továbbítás céljából, illetve biztosításközvetítői tevékenységének és könyvelési feladatok ellátására a következő Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
• SK Trend Kft. (Cg: 01-09-720079) 1026 Budapest, Gábor Áron utca 80. III. em. 7.
• WEBPIARE s.r.o. (Cg: 43803016) Hradná ul. 9/2., 945 01 Komárno
• Dreamadó Kft. (Cg: 01-09-879062) 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 22.
• Biztosítási szerződést kezelő biztosításközvetítői megbízott partnereink, https://apps.mnb.hu/regiszter/ListCompany.aspx
PSZAF ÜR – Regisztrációs lista – Gazdálkodó szervezet nyilvános adatainak keresése, listája

Adatkezelés időtartama

A MAI Kft. a biztosítási titkot képező adatokat, ideértve a személyes adatokat is az alkuszi megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint ezen túl is azon időtartamig kezelheti, ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető, maximum 10 év.
A MAI Kft. nyilvántartásából töröl minden olyan ügyféllel, volt ügyféllel, vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos biztosítási titkot képező adatot – ideértve a személyes adatot is -, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezelésére nincs törvényi jogalap.
Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Amennyiben az érintett valamely, MAI Kft. által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, a MAI Kft. megtagadhatja a szerződés megkötését, amennyiben az adott adat ismerete nélkül a szerződéskötés nem lehetséges, illetve az érintett számára a szolgáltatás nem nyújtható. Az érintettet a hozzájárulás megtagadása esetén semmilyen hátrány nem éri.
Tekintettel arra, hogy a MAI Kft. biztosításokat közvetít, rögzíti azokat az adatokat, amelyeket a közvetített biztosításokat nyújtó biztosítók előírnak. Számos esetben bizonyos, kedvezményre jogosító adat megadása szükséges a pontos kalkulációhoz. Az adatkezelés önkéntes, amennyiben az érintett e kedvezményekről nem nyilatkozik, előfordulhat, hogy azokat utóbb nem veheti igénybe.

2. TELEFONBESZÉLGETÉSEK RÖGZÍTÉSE

A MAI Kft. a panaszkezelése kapcsán mind a bejövő, mind a kimenő telefonbeszélgetéseket rögzíti.

Az adatkezelés célja: Az ügyfelek igényérvényesítése, fogyasztóvédelmi és minőségbiztosítási megfelelés.
Adatkezelés jogalapja: Panaszok esetében a hangfelvétel rögzítése a Bit. 159. § (2) bekezdés és 382. § (2) bekezdése alapján kötelező.
A kezelt adatok köre: Azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: Törvényi előírásnak megfelelően, 5 (öt) év.

3. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS ALAPJÁN KEZELT ADATOK

Bizonyos adatok kezelését törvény írja elő a MAI Kft. részére. A Bit. meghatározza, hogy a MAI Kft. felé szóban és írásban benyújtott panaszokat nyilvántartsa. A Pmt. alapján az életbiztosítási ágba tartozó biztosítás megkötése előtt az ügyfélnek nyilatkozni szükséges, amit a MAI Kft. kötelezően nyilvántartásba vesz. A számviteli törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások bizonylatait (szerződések, befizetési, kifizetési bizonylatok) nyilvántartja.
Célja: A jogszabályokban meghatározott azonosítási kötelezettség teljesítése.
Jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Kezelt adatok köre: Természetes személy neve, születési neve, állampolgársága, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmány száma, típusa, email címe, telefonszáma, adószáma.
Az adatok törlésének határideje: törvényi előírásnak megfelelően 5 év, illetve a bizonylatok esetében 8 év.
Adattovábbítás: Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a MAI Kft. az erről szóló bejelentést a mindenkori pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, jelen tájékoztatás készítésének időpontjában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön jogszabályban erre kijelölt szervezeti egységének, vagyis a Pénzmosás Elleni Információs Irodának védelemmel ellátott elektronikus üzenettel továbbítja. Az MAI Kft. a Pmt. 7-9. §-aiban meghatározott ügyfél-átvilágítás elvégzése érdekében igényelt adatot az érintett ügyfél hozzájárulása alapján jogosult más szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről tájékoztatást az adat felvételekor adunk. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy különböző hatóságok, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A MAI Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, zárolását, visszavonását. Az érintett élhet tiltakozási és adathordozási jogával az adatfelvételkor jelzett módon, illetve a MAI Kft. elérhetőségein.

Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Az érintett adatvédelmi felelős részére megküldött írásbeli kérelmére a MAI Kft. tájékoztatást ad, hogy az érintett milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Illetve, hogy a MAI Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatokat. Amennyiben az érintett személyazonosságát igazolja, úgy kérésére szóban is megadható a tájékoztatás

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését a MAI Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok esetében.

Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MAI Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat kezeltük, vagy határideje lejárt;
– amennyiben az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszabályi megfelelésünk az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
– a személyes adatokat az adatvédelmi törvénybe ütköző módon kezeltük;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
– az adatok törlését jogszabály rendeli el.

A MAI Kft. megtagadhatja a törlést, amennyiben jogszabályi megfelelés miatt kezeli, vagy azok kezelésének, más jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MAI Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrizhessük;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– a MAI Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, így a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a MAI Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A korlátozás addig tart, amíg az érintett hozzá nem járul a feloldásához, vagy, ha jogi igényérvényesítéshez nem szükséges az adatok kezelése. Ez utóbbi esetben a MAI Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a MAI Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy írásban tiltakozzon az adatkezelés ellen. Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen jogos érdekre hivatkozva. Tiltakozás esetén a MAI Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben azokat direkt marketing célból kezeli, a MAI Kft. Tiltakozás esetén a MAI Kft. a személyes adatokat e célból nem kezelheti tovább.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy a MAI Kft. ne hozasson rá vonatkozó jogi, vagy jelentős következményekkel járó döntést, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatallal. Ez a kérés nem alkalmazható akkor, ha az adatkezelés:
– az érintett és a MAI Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– a döntés meghozatalát a MAI Kft-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
– az érintett kifejezett hozzájárulását adta.
Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Eljárási szabályok: A MAI Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet jogos érdeke alapján benyújtott kérelme alapján hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha a MAI Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A MAI Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a MAI Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A MAI Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a MAI Kft. tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj: Ha a MAI Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a MAI Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben a MAI Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a MAI Kft. köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A MAI Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz bejelentése: a MAI Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatban panasz a belső adatvédelmi felelősnél tehető.
Elérhetőségei: Pál Ákos ügyvezető
e-mail: .
Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén a MAI Kft. adatkezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatóság: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410
E-mail:
Honlap: http://www.naih.hu

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: MAI Független Biztosítási Alkusz Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Perc u. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-071667
Adószám: 10538609-2-41
Telefonszám: 061 413 3470
E-mail:
Belső adatvédelmi felelős: Pál Ákos ügyvezető