Felelősségbiztosítás

A felelősségbiztosítási szerződés keretében a Biztosító mentesíti a Biztosítottat az olyan károk megtérítése alól, amelyekért és amennyiben a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosítás kiterjed mind a személyi, mind az anyagi károkra. A vállalkozások részére tevékenységüknek megfelelő felelősségbiztosítási fedezetek köthetők.

Azokat a károkozásokat téríti, amelyekért a Biztosított vállalkozás idegen (harmadik) személyekkel szemben felelősséggel tartozik. Ilyen például az épületről autóra eső vakolat, a tetőről a járókelőre zuhanó hótömeg vagy tetőcserép, az üzletben elcsúszó vásárló, az épületben keletkező tűz átterjedése a szomszéd épületére, az irodaházban alattunk lévő bérlő eláztatása. A kár formája mindenfajta felelősségbiztosításnál lehet:

 • személyi sérülés (baleset, betegség, halál),
 • vagyoni kár (dologi kár, elmaradt jövedelem, egyéb vagyoni kár, költségek) és
 • nem vagyoni kár (életminőség romlása, egyéb hátrány)

A kártérítést felelősségbiztosításoknál peres eljárás vagy egyezség alapján általában alapesetben a károsult kapja, nem a biztosított vállalkozás.

A munkáltató a dolgozónak a munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. Ez váltható ki a munkáltatói felelősségbiztosítással. A munkáltató csak akkor mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső, elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

A bérelt ingatlanon működő vállalkozásoknak a bérbeadó is okozhat kárt. A bérlőnek okozott kárért a bérbeadó felelős, az ilyen károk megtérítése a bérbeadói felelősségbiztosítás lényege. Ez a fedezet általában irodaházak, üzletközpontok és ipari parkok tulajdonosai, üzemeltetői számára jelent biztosítási megoldást.

Sok vállalkozás bérelt ingatlanon működik. A bérleményben okozott kárért a bérlő felelős, az ilyen károk megtérítése a bérlői felelősségbiztosítás lényege. Ez a fedezet általában irodaházak, üzletközpontok és ipari parkok bérlői számára jelent jó biztosítási megoldást.

Az idegen (harmadik) személyeknek okozott kár egyik speciális formája a szolgáltatásunk során okozott kár. Ide tartoznak azok a tevékenységek, melyek kívül esnek a termelési körön, például az irodaház üzemeltetés, tömegközlekedés, az energia- és közüzemi szolgáltatás, üzletházak, javító és szakipari szerelő szolgáltatások, fuvarozás. Az ilyen károk formája és kártérítési módja azonos az általános polgári jogi felelősséggel.

Létezik szakmai felelősség biztosítás is, amely a szakmai hiba által másoknak okozott károkat téríti, mint például az orvosi, ügyvédi, felszámolói, építésvezetői felelősség.

Azokat a termékkel okozott károkat téríti, amelyekért a Biztosított vállalkozás idegen (harmadik) személyekkel szemben felelősséggel tartozik. Ilyen például a hibás csomagolóanyag miatt a tartalom sérülése, hibás autóalkatrész miatti baleset, a csomagoláson hiányosan vagy hibásan szereplő felirat miatti baleset, sérülés. Ezekért a károkért a láncolat legelején levő – a kárt okozó terméket ténylegesen előállító – felel, függetlenül a káresemény helyétől és a közbenső kereskedelmi folyamat résztvevőinek számától.

Ismert néhány világcég esete, akik kénytelenek voltak a kárt okozó terméket a piacról visszahívni. Ennek fedezetével kiegészíthető a termékfelelősség biztosítás.

A kártérítést peres eljárás vagy egyezség alapján ebben az esetben is a károsult kapja, nem a biztosított vállalkozás.

Alvállalkozói fedezet tartalma
Bizonyos vállalkozások esetében például az ingatlanok üzemeltetésének egyes feladatait szerződéses alvállakozók látják el, akiknek károkozásaiért a biztosítottunk felelős. Az ilyen károkat azonban az Általános Polgári jogi felelősségbiztosítás nem téríti, ezért szükséges annak alvállalkozói kiterjesztése.

Azon rendezvények lebonyolítása, mely megbízási szerződés kapcsán valósul meg. A biztosítás az üzletszerűen végzett szervező tevékenység ellátása során a kötelezettségek hibás teljesítésével a megbízójának, valamint a rendezvény résztvevőinek és a szerződésen kívüli harmadik személynek okozott Vagyoni károk és Nem vagyoni károk bekövetkezése amelyekért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, amennyiben az nem minősül kizárt kockázatnak vagy biztosítással nem fedezett kárnak.

A biztosítás kiterjed azon biztosítottat terhelő s neki felróható felelősségi károkra, amelyek az általa üzemeltetett parkolóban parkoló gépjárművekben keletkeztek és amelyek a kizárások között nem szerepelnek.

Káreseménynek minősül, a biztosított megadott tevékenységével vagy létesítmény üzemeltetésével követlen összefüggésben hirtelen, váratlan, előre nem látható módon, vagy folyamatosan, véletlenül és előre nem látható módon okozott olyan környezet károsodás vagy környezetveszélyeztetés bekövetkezése, amely a normál üzemi módtól eltérő eseményre vezethető vissza, és amelynek megtérítéséért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik, amennyiben a kár nem minősül biztosítással nem fedezett kárnak illetve kizárt kockázatnak.

 • folyamatos környezetszennyezéssel okozott károk,
 • a biztosított saját telephelyén bekövetkezett kár,
 • a biztosítási fedezet kiterjed a Biztosított oldalán felmerült jogi védekezés költségeire,
 • környezeti károkkal kapcsolatos közigazgatási jogi felelősség,
 • a biztosítás hatálya kiterjed a biztosítás hatálya előtt okozott és/vagy bekövetkezett, de a Biztosított számára nem ismert károkra is

Szakmai Felelősségbiztosítás

A szakmai felelősségbiztosítások a társaságok és alkalmazottaik által nyújtott szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatosan harmadik félnek okozott pénzügyi veszteségekre, illetve velük szemben érvényesített kárigényekkel kapcsolatos jogvédelmi költségekre nyújtanak fedezetet. Tapasztalataink szerint egyre több cég ismeri fel, hogy milyen kockázatok járnak saját tevékenységével, illetve a megbízók által is egyre gyakrabban felmerülő igény a megfelelő szakmai felelősségbiztosítás megléte.

Fedezetek:

 • Ügyvédek
 • Informatikusok
 • Könyvelők, Könyvvizsgálók
 • Ingatlan Üzemeltetők
 • Projekt Manager
 • Media
 • Tervezői
 • Vezetési Tanácsadók